רשימת קיצורי מקלדת

יעדים

קשר בין מדע לחברה 

  • יצירת ערוץ להשתתפות פעילה בפיתוח מדיניות מדע.
  • עידוד אינטראקציות עם גופי תקשורת.
  • פיתוח הקשר בין האקדמיה הישראלית והקהילה.
  • מתן במה להבעת עמדה בנושאים מדעיים בעלי חשיבות לאומית ובין-לאומית.
  • לפירוט הפעיליויות בתחום.

קידום מצוינות מחקרית 

  • זיהוי בעיות והסרת חסמים העומדים בפני פעילות מחקרית
  • עידוד קבוצות הסובלות כיום מתת ייצוג ובכלל זה נשים ובני מיעוטים  
  • לפירוט הפעיליויות בתחום.

מדיניות מדע בישראל