רשימת קיצורי מקלדת

תקנון

תקנון וכללים להסדרת התנהלות האקדמיה הצעירה


 

 

פרק א': הגדרות ומטרה

הגדרות

1.

בתקנון זה –

 

 

"בוגרי האקדמיה הצעירה" – חברי עבר של האקדמיה הצעירה שכהונתם הסתיימה לפי סעיף 6;

 

 

"האספה הכללית" – האספה הכללית של האקדמיה הצעירה, כאמור בסעיף 7;

 

 

"האקדמיה הלאומית" – האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים;

 

 

"האקדמיה הצעירה" – האקדמיה הצעירה הישראלית;

 

 

"השתתפות אלקטרונית" – לקיחת חלק בדיון ללא נוכחות פיזית אלא בסיוע אמצעים אלקטרונים כגון טלפון, שיחות ועידה או סקייפ ובלבד שהם מאפשרים למשתתף לשמוע את שנאמר בדיון ולהשמיע את עמדותיו במהלך הדיון; 

 

 

" ועדת חברים" – וועדה לגיבוש רשימת המועמדים לחברות באקדמיה הצעירה, כאמור בסעיף 5;

 

 

"חוקרים" – מדענים במגוון תחומי הידע.

 

 

"קרוב משפחה" – בן או בת  זוג, לרבות ידועים בציבור, בן, בת, אח, אחות, גיס, גיסה, בן-אח, בת-אח, בן-אחות, בת-אחות, חתן, כלה, בן דוד, בת דוד, בן דודה, בת דודה לרבות קרבת משפחה שנוצרה עקב אימוץ או קרבת משפחה כתוצאה מנישואין.

   

מבנה ומטרה

2.

(א)

האקדמיה הצעירה תפעל לקידום היעדים הבאים:        

 

 

 

(1) קידום הקשר בין המערכת האקדמית הישראלית לבין קובעי המדיניות והחברה הישראלית:

·    יצירת ערוץ להשתתפות פעילה בפיתוח מדיניות מדע;

·    עידוד קשרי גומלין עם גופי תקשורת;

·    פיתוח הקשר בין האקדמיה הישראלית והקהילה;

·    מתן במה להבעת עמדות בנושאים אקדמיים בעלי חשיבות לאומית ובין-לאומית.

 

 

 

(2) קידום מעמד המדענים הצעירים בישראל:

·    עידוד קבוצות הסובלות כיום מתת ייצוג ובכלל זה נשים ובני מיעוטים;

·    קידום המדע כקריירה נבחרת בקרב צעירים;

·    זיהוי בעיות והסרת חסמים העומדים בפני פעילות מחקרית של מדענים צעירים בישראל;

·    זיהוי מנהיגי הדור הבא של עולם המדע.

 

 

 

(3) קידום יכולות מדעיות:

·    קידום המדע כמנוע לפיתוח כלכלי;

·    בניית יכולת למחקר מדעי;

 

 

 

(4) התמודדות עם בעיות בעלות חשיבות לאומית ובינלאומית:

·    טיפוח הקשר ושיתוף הפעולה בין חוקרים צעירים מתחומי דעת שונים;

·    עידוד וטיפוח מחקרים משותפים ושיתוף פעולה עם חוקרים צעירים בעולם;

·    עידוד הממשלה, קרנות מחקר וארגונים פילנתרופים ואחרים לתעל משאבים לפרויקטים נבחרים.

 

 

 

(5) כל יעד ומטרה אחרים אשר מעסיקים חוקרים צעירים, ואשר האספה הכללית תחליט לקדמם.

 

 

(ב)

 
 
 
 

האקדמיה הצעירה הוקמה במסגרת האקדמיה הלאומית ונהנית מעצמאות בניהול ענייניה, לרבות בהתייחס לתכני פעילותה האקדמית. האקדמיה הצעירה לא תפוקח על ידי גוף כלשהו של האקדמיה הלאומית, למעט ועדת הביקורת כמפורט בסעיף12,, אולם תפעל תוך התייעצות עם נשיא/ת האקדמיה הלאומית. חברות באקדמיה הצעירה אינה מבטיחה בעתיד חברות באקדמיה הלאומית.

 

 

(ג)

האקדמיה הצעירה, תתנהל בהתאם לכללי המינהל הציבורי המקובלים.

 

 

פרק ב': כהונה באקדמיה הצעירה

   

חברות

3.

(א)

חברי וחברות האקדמיה הצעירה למדעים יהיו חוקרים מצטיינים מהשורה הראשונה והבולטים בתחומם.

 

 

(ב)

 

הרכב חברי האקדמיה הצעירה ישאף לשקף איזון דיסציפלינארי (בין מדעים מדויקים, מדעי החיים, מדעי הרוח ומדעי החברה), וייצוג הולם לאוכלוסייה ולקהילה המדעית בישראל, והכל בכפיפות לעקרון המצוינות.

 

 

(ג)

מספר החברים באקדמיה הצעירה לא יעלה על 30.

 

 

(ד)

מדי שנה ייבחרו עד 10 חברים לאקדמיה הצעירה.

 

 

(ה)

חברי האקדמיה הצעירה ייבחרו לכהונה אחת בת ארבע שנים.

הצעת מועמדים

 
 
 
 
 
 
 

4.

 
 
 
 
 
 
 

(א)

 
 
 
 
 
 
 

בעלי התפקידים הרשאים להציע מועמדים לחברות באקדמיה הצעירה הם:

(1)  חברי האקדמיה הצעירה ובוגריה  -לא יותר ממועמד/ת אחד/ת לחבר/ה או בוגר/ת בשנה;

(2)  חברי האקדמיה הלאומית - לא יותר ממועמד/תאחד/ת לחבר/ה בשנה;

(3)  רקטורים של האוניברסיטאות בישראל (לא יותר מארבעה מועמדים בשנה, מהם לא יותר משני גברים ולא יותר משתי נשים);

(4)  מוסדות רלוונטיים אחרים שיאושרו על ידי וועדת החברים.

 

 

(ב)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

אמות המידה ותנאי הכשירות למינוי הן כדלקמן:

(1)  לאקדמיה הצעירה ימונו מטובי החוקרים בכל תחומי המדע. הקריטריונים המנחים לבחינה יהיו הצטיינות מחקרית יוצאת דופן, ומחויבות לפעול לקידום המדע בישראל ולמעורבות האקדמיה בחברה הישראלית;

(2)  גיל המועמד/ת ביום 1 בינואר האחרון שלפני הבחירה יהיה נמוך מ-45;

(3)  עיקר עיסוקו/ה המדעי של המועמד/ת בישראל;

(4)  המועמד/ת מתחייב/ת כי אין בכוונתו/ה לצאת לשנת שבתון בחו"ל בשנה האקדמית הראשונה שתחל לאחר בחירתו/ה. תת-סעיף זה לא יחול על מועמד/ת שגילם עולה על 44  ביום 31 בדצמבר האחרון שלפני הבחירה.

    

בחירת מועמדים
 

5.

(א)

 

האספה הכללית תבחר מדי שנה ועדת חברים בת לפחות חמישה חברים, שתפקידה לגבש רשימת מועמדים סופית לחברות באקדמיה הצעירה. ההרכב של חברי ועדת החברים ישקף את מגוון הדיסציפלינות באקדמיה הצעירה.

 

 

(ב)

 
 

מסמכי המועמדות יכללו קורות חיים, רשימת פרסומים, נייר עמדה קצר מאת המועמד/ת שיכלול הצהרת כוונות לגבי פעילותה של האקדמיה הצעירה ופעילותו/ה במסגרתה, ועד שני מכתבי המלצה. על פי שיקול דעתה תוכל ועדת החברים לראיין את המועמדים או את חלקם.

 

 

(ג)

 

ועדת החברים תעביר את רשימת המועמדים ליושבי ראש החטיבות של האקדמיה הלאומית בבקשה לחוות דעתם. כמו כן תוכל הוועדה להתייעץ עם חברים אחרים באקדמיה הצעירה. לאחר קיום הליכי ההיוועצות כאמור, תוחזר הרשימה לוועדת החברים.

 

 

(ד)

 

ועדת החברים תעביר לכלל חברי האקדמיה הצעירה, עד שבוע לפני קיום האספה הכללית, את רשימת המועמדים הסופית - שמספרם עד כפליים ממספר החברים שניתן לבחור באותה שנה. באספה הכללית יוצג כל מועמד/ת מרשימה זו על-ידי ועדת החברים.

 

 

(ה)

 

ועדת החברים תשאף לכך שרשימת המועמדים הסופית תהיה מאוזנת דיסציפלינרית, ותייצג באופן הולם את האוכלוסייה והקהילה המדעית בישראל. זאת, בכפוף לעקרון המצוינות.

 

 

(ו)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

האספה הכללית תבחר חברים חדשים מתוך רשימת המועמדים הסופית בהתאם לכללים הבאים:

(1)  הבחירה תהיה חשאית;

(2)  המניין החוקי לקיום הצבעה לבחירת חברים הוא נוכחות פיסית של 60% מבין חברי האקדמיה הצעירה שנמצאים בארץ;

(3)  חברים שאינם נוכחים פיזית במקום הדיון יוכלו להצביע בסבב הצבעה אם  השתתפו באמצעים אלקטרוניים בשלב הצגת המועמדים ובדיונים שקדמו לאותו סבב. -;

(4)  הבחירה תיערך בסבבים, בהתאם להסדרים הבאים:

·  בכל סבב הצבעה ייבחרו שני המועמדים אשר קיבלו את הניקוד הגבוה ביותר באותו סבב, על פי הפירוט שלהלן. אחרי גילוי שמותיהם של שני הנבחרים, ייערך סבב הצבעה לשני המועמדים הבאים, וכך הלאה;

·  בכל סבב תיערך הבחירה באופן הבא: כל משתתף יציין את שלושת המועמדים בהם בחר מקרב המועמדים שנותרו ברשימה, וידרגם. על כל דירוג ראשון יקבל/תקבל מועמד/ת 3 נקודות. על כל דירוג שני, - 2 נקודות ועל כל דירוג שלישי- נקודה אחת. המועמדים שייבחרו בכל סבב יהיו המועמדים שזכו למירב הנקודות;

·  במקרה של שוויון בסבב בין המועמדים השני והשלישי, או הראשון, השני והשלישי, ייבחרו כל השלושה באותו סבב. במקרה של שוויון בין השני, השלישי, והרביעי (או יותר), לא ייבחר איש/ה מהם באותו סבב. במקרה של שוויון בין הראשון-שני-שלישי-רביעי (או יותר), לא ייבחר איש/ה מהם באותו סבב;

·  בסבב האחרון, אם ייוותר רק עוד מקום אחד ייבחר רק המועמד/ת שבאותו סבב יקבל/תקבל את מירב הנקודות;

·  לאספה הכללית תהיה הסמכות להחליט על חריגה מהליך זה במקרה של מבוי סתום שלא יאפשר להגיע למספר החברים הנדרש.

 

 

(ז)

חברותו/ה של חבר/ה חדש/ה תחל ביום בחירתו/ה.

    

סיום כהונה

  
 
  
 
 
 
 
 
 

6.

   
 
 
 
 
 
 
 
 

חברי האקדמיה הצעירה יסיימו את כהונתם לאחר ארבע שנות פעילות למעט באחד מאלה:

(1)  עם הגשה של הודעת פרישה מנומקת בכתב, על ידי החבר/ה המבקש/ת לפרוש;

(2)  עם החלטה ברוב של 75% מהחברים באקדמיה על פקיעת החברות, בשל התנהגות פסולה שאיננה הולמת חבר/ת אקדמיה צעירה;

(3)  עד סיום כהונה בוועד המנהל לגבי חבר/ה אשר במועד חלוף ארבע השנים כיהן/נה כחבר/ה בוועד המנהל. חבר/ה אשר תקופת כהונתו/ה הוארכה לפי הוראה זו לא יבחר/תבחר שוב לוועד המנהל במהלך תקופת הארכת הכהונה, וחברותו/ה במהלך תקופת ההארכה לא תפחית ממספר החברים החדשים שיכולים להיבחר באותה השנה לאקדמיה הצעירה לפי סעיף 3(ב) לתקנון.

 

 

 

פרק ג: האספה הכללית

אספה כללית

 
 
 
  

7.

(א)

האספה הכללית תורכב מכל חברי האקדמיה הצעירה.

 

(ב)

 
 

האספה הכללית תשמש כגוף העליון לקבלת החלטות באקדמיה הצעירה. האספה הכללית תהא רשאית, בכפוף להוראות התקנון, לקבל החלטות בכל הנושאים אשר נוגעים לאקדמיה הצעירה.

 

 

 

(ג)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

כינוס האספה הכללית:

(1) האספה הכללית תתכנס לפחות אחת לשנה (להלן: "אסיפה כללית רגילה"). מועד האספה הכללית ייקבע על ידי הוועד המנהל, ומיקומה יהיה בבית האקדמיה הלאומית, אלא אם קבע הוועד המנהל אחרת;

(2) הוועד המנהל רשאי לכנס אספה כללית מדי פעם ובהתאם לצורך;

(3) הודעה אודות כינוס אספה כללית רגילה תישלח בדואר אלקטרוני או בדואר רגיל לפחות חודש טרם מועד האספה. סדר היום של האספה ישלח לפחות שבוע לפני מועד קיומה;

(4) הוועד המנהל רשאי לכנס אספה כללית שלא מן המניין לפי שיקול דעתו, והוא חייב לכנסה על פי בקשה בכתב של לפחות 1/3 מבין החברים. הוועד המנהל רשאי להחליט כי אספה שלא מן המניין תתכנס באופן וירטואלי, בכל דרך שתבטיח את תקינות הליך ההצבעה, ובלבד שנעשו הסידורים הדרושים כדי שהחברים שאינם נוכחים באופן פיסי באספה יוכלו להשתתף בה באמצעות ועידת וידיאו או ועידת אודיו, בהן יוכלו לעקוב אחרי הדברים הנאמרים באספה, להשמיע את דעתם ולהצביע בהצבעות.

 

 

(ד)

 
  

על הצעות החברים לדיון באספה הכללית להיות מוגשות ליושב/ת ראש האספה (כמוגדר בסעיף 8 שלהלן) לפחות שבוע לפני מועד ההתכנסות, ולהיכלל בסדר יומה של האספה. הצעות שהועברו ליושב הראש במועד מאוחר יותר לא יידונו, אלא בנסיבות מיוחדות, לפי החלטת האסיפה הכללית בהצבעה בהתאם לסעיף קטן (ט). הוועד המנהל רשאי להעלות הצעות נוספות לסדר היום.

 

 

(ה)

האספה הכללית תקבע את סדרי ניהולה ככל שסדרים אלה לא נקבעו בתקנון זה.

 

 

(ו)

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

באספה הכללית הרגילה

(1) יימסר דוח הוועד המנהל היוצא על פעילות האקדמיה הצעירה בשנה שחלפה והתוכנית לשנה הבאה;

 (2) יימסר דוח של כל אחת מהוועדות היוצאות;

(3) הדוחות הכספיים יועמדו לאישור האספה הכללית;

(4) יאושר תקציב העבודה לשנה החדשה;

(5) יוצגו הצעות לוועדות ופרויקטים חדשים  ;

(6) ייבחרו יושב/ת ראש האקדמיה הצעירה, חברי הוועד המנהל וועדת חברים, ובלבד שמי שנבחר נתן מראש את הסכמתו לכך;

 

 

(ז)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

בנוסף האספה הכללית הרגילה רשאית לעסוק בעניינים להלן:

(1) בחירת חברים חדשים לאקדמיה הצעירה בהצבעה חשאית כאמור בסעיף 5.

(2) שינוי התקנון של האקדמיה הצעירה על-פי רוב מיוחס של 3\2 מהמשתתפים, בתנאי שלפחות מחצית מחברי האקדמיה הצעירה הנמצאים בישראל באותה עת השתתפו בהצבעה.

(3) קביעת תקנות להסדרת פעילותם של גופים ונושאי משרה של האקדמיה הצעירה.

 (5) קביעת כללים לגיבוש רשימת מועמדים שיעמדו לבחירה לאקדמיה הצעירה בעתיד.

(6) קבלת כל החלטה נוספת הנדרשת לקידום מטרות האקדמיה הצעירה ויעדיה בהתאם להוראות התקנון.

(7) הוצאה לפועל של כל סמכות אחרת הנובעת מהתקנון.

 

 

(ח)

 
 

האספה הכללית תוכל לקבל החלטות המחייבות את האקדמיה הצעירה רק בתנאי שלפחות מחצית מחברי האקדמיה הצעירה הנמצאים בישראל בעת הישיבה השתתפו בישיבה, אלא אם נקבע בתקנון מניין חוקי אחר להחלטה.

 

 

(ט)


 

 
 

אלא אם נקבע אחרת מפורשות בתקנון, האספה הכללית תכריע ברוב רגיל של המשתתפים בהצבעה כשלשכל חבר זכות הצבעה וקול שווה. חברים שאינם נוכחים פיזית באסיפה יוכלו להצביע אם השתתפו באמצעים אלקטרוניים בדיון שקדם להצבעה. לא ייספרו קולותיהם חברים של חברים נעדרים, שאינם משתתפים בדיון באמצעים אלקטרוניים, במניין הקולות. . במקרה של שוויון קולות, תיערך הצבעה חוזרת. במקרה של שוויון קולות נוסף, ההכרעה תינתן ליושב/ת ראש האקדמיה הצעירה.

 

 

(י)

ההחלטות של האספה הכללית יתועדו בפרוטוקול.

 

 

(יא)

האספה הכללית תנוהל על ידי יושב/ת ראש האקדמיה הצעירה, ובהיעדרו/ה ינהל/תנהל את הישיבה חבר הוועד המנהל שמינה/תה לכך יושב/ת ראש האקדמיה הצעירה.

 

 

 

 

 

 

 

פרק ד': יושב ראש, וועד מנהל וועדת חברים

יושב/ת הראש

 

8.

 

(א)
 

באספה כללית בה נבחר הוועד המנהל, תבחר האספה הכללית גם ביושב/ת הראש של האקדמיה הצעירה, כמפורט בסעיף 10 להלן.

 

 

(ב)

יושב/ת הראש, או מי שמינה/תה לשם כך, ינהל/תנהל את האסיפות הכלליות ואת ישיבות הוועד המנהל.

 

 

(ג)

יושב/ת הראש ת/ייצג את האקדמיה הצעירה וי/תפקח על תפקוד הצוות המנהלי.

 

 

(ד)

יושב/ת הראש ת/ימסור למועצת האקדמיה הלאומית דיווח כספי וניהולי על פעולות האקדמיה הצעירה אחת לשנה, כפי שמקובל במוסדות האקדמיה הלאומית.

 

 

(ה)

 

אם פרש/ה יושב/ת הראש מהתפקיד לפני תום תקופת כהונתו/ה, יבחר הוועד המנהל באחד/אחת מחבריו כממלא/ת מקום יושב/ת הראש עד למועד תום הכהונה המקורי. הבחירה תעשה לאחר בחירת נציג זמני לוועד המנהל לפי סעיף 9(ה)(9), על ידי הרכב מלא של הוועד המנהל.

    

הוועד המנהל

 

9.

 

(א) 

 

בכפוף להוראות התקנון ולהחלטות האספה הכללית, על הוועד המנהל לנקוט ביוזמות ובפעולות הנדרשות להשגת מטרות האקדמיה הצעירה.

 

 

(ב)

 

הוועד המנהל יורכב משלוש/ה חברים/ות, כולל יושב/ת הראש, תוך שאיפה לגיוון דיסציפלינרי. חברים אלו ייבחרו על ידי האספה הכללית.

 

 

(ג)

 

הוועד המנהל אחראי על פיתוח תוכנית אסטרטגית עבור האקדמיה הצעירה, ויישא באחריות כוללת לתוכניות האקדמיה הצעירה ופעולותיה.

 

 

(ד)

 

הוועד המנהל רשאי לממש את מלוא הסמכויות בנושאי ניהול האקדמיה הצעירה, למעט הסמכויות הנתונות לאספה הכללית וליושב/ת הראש.

 

 


(ה)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

הוועד המנהל יהיה אחראי במיוחד על הנושאים הבאים:

(1) קביעת מועד האספה הכללית ומיקומה;

(2) הכנת סדר היום לאספה הכללית;

(3) יישום ההחלטות שהתקבלו על ידי האספה הכללית;

(4) ריכוז תוכניות ופעילויות, אישורן ותקצובן;

(5) אישור כי ההוצאות בפועל תואמות את התקציב המקורי;

(6) פרסום הצהרות ודוחות בשם האקדמיה הצעירה;

(7) קשר עם האקדמיה הלאומית;

(8) פיקוח על פעילות הוועדות השונות;

(9) בחירת חברים זמניים לוועד המנהל אם התפנו תפקידים אלו לפני תום תקופת כהונתם, וזאת עד לבחירת חברים קבועים על ידי האספה הכללית הקרובה. בחירת החברים הזמניים תבוצע על ידי הוועד המנהל בהרכבו החסר, לאחר קבלת הסכמתם לבחירה.

 

 


 

 

 

(ו)

הוועד המנהל רשאי להקים ועדה קבועה או ועדות אד-הוק וכן רשאי למנות מזכיר/ה, גזבר/ית ובעלי תפקידים נוספים די הצורך בכדי למלא אחר משימותיו, ולטפל בנושאים שבתחום סמכותו.

 

 

(ז)

הוועד המנהל אחראי על הכנת תקציב פעולה ועל הגשתו לאישור האספה הכללית. כמו כן, אחראי הוועד המנהל על ניהול התקציב. הוועד המנהל ימסור לאספה הכללית דיווח שנתי אודות ההכנסות וההוצאות הכספיות לשנה שחלפה.

 

 

(ח)

 

הוועד המנהל יגבש דפוסי פעולה כספיים מוסכמים עם האקדמיה הלאומית, בה יתנהלו הכספים שיועדו לאקדמיה הצעירה, ויביא אותם לאישור האספה הכללית של האקדמיה הצעירה. כל התחייבות בעלת השלכה כספית של ממלאי תפקידים מטעם האקדמיה הצעירה ובשמה תובא, אפוא, לאישור מוקדם של האקדמיה הלאומית בהתאם לדפוסי הפעולה האמורים.

 

 

(ט)

 
 

הוועד המנהל יקבל החלטות על פי החלטת רוב רגיל של החברים המשתתפים בהצבעה, אשר יכולה להיערך גם באמצעים אלקטרוניים. חברים שנעדרים ואינם משתתפים בקבלת ההחלטות באמצעים אלקטרוניים לא ייספרו קולותיהם במניין הקולות. בפרקי הזמן שבין פגישות הוועדה, הצבעות יוכלו להיערך באמצעות הדואר האלקטרוני, שיחות ועידה או אמצעים אלקטרוניים ווירטואליים אחרים. בהצבעה באמצעות הדואר האלקטרוני, אי שליחת הודעת תשובה שקולה להיעדרות מן ההצבעה.

 

 

(י)

החלטות הוועד המנהל יתועדו בפרוטוקול ויהיו זמינות לעיון חברי האקדמיה הצעירה.

בחירת יושב/ת הראש והוועד המנהל

 
 
 
 
 
 
 
 

10. 

(א)

כל חבר/ה באקדמיה הצעירה רשאי/ת להציג את מועמדותו/ה ליושב/ת ראש או לחבר/ה בוועד המנהל.

 

(ב)

בחירות ליושב/ת ראש ולוועד המנהל ייערכו בהצבעה חשאית במהלך האספה הכללית הרגילה.

 

(ג)

יושב/ת הראש ושאר חברי הוועד המנהל ימונו לכהונה בת שנה עד לאספה הכללית הרגילה העוקבת. ניתן להיבחר מחדש לחברות בוועד המנהל עד שלוש פעמים. לתפקיד יושב/ת הראש לא ניתן להיבחר ליותר משתי כהונות.

 

(ד)


המועמד/ת שיקבל/שתקבל את רוב הקולות מבין המצביעים בישיבה ייבחר/תיבחר ליושב/ת ראש. במקרה בו אף מועמד/ת לא זכה/זכתה ברוב קולות בסבב ההצבעה הראשון, יתקיים סבב הצבעה נוסף בין שני המועמדים שזכו במרב הקולות בסבב ההצבעה הראשון.

 

 

(ה)

לאחר בחירת יושב/ת הראש, ייבחרו לוועד המנהל שני חברים נוספים אשר יזכו במרב הקולות.

 

 

(ו)
 

במקרה בו שני מועמדים או יותר קיבלו אותו מספר קולות בהצבעה, ואמורים להיבחר רק אחד מהם או כמה מהם, אזי יערך סבב הצבעה נוסף בין מועמדים אלו בלבד.

 

 

(ז)

האספה הכללית רשאית לקבוע תקנות בחירות מפורטות יותר.

    

חברות בוועדת חברים

 
 
 

11.

(א)

כל חבר/ה באקדמיה הצעירה רשאי/ת להציג את מועמדותו/ה לוועדת החברים.

 

(ב)

בחירות לוועדת החברים תערך בהצבעה חשאית במהלך הישיבה השנתית של האספה הכללית.

 

(ג)

חברי וועדת החברים ימונו לכהונה בת שנה עד לאספה השנתית העוקבת. ניתן להיבחר לוועדת החברים מחדש.

 

 

(ד)

לוועדת החברים יבחרו מי שיזכו במרב הקולות. במצב של שוויון במספר הקולות של המועמדים, שמשפיע על זהות החברים הנבחרים, יערך סבב הצבעה נוסף בין אותם המועמדים.

 

 

 

פרק ה: מינהל תקין

    

ביקורת

12.

(א)

התנהלות האקדמיה הצעירה תבוקר על ידי ועדת הביקורת של האקדמיה הלאומית.

 

 

(ב)

האקדמיה הצעירה תעמיד מבעוד מועד ולפי דרישת ועדת הביקורת של האקדמיה הלאומית את כל ספריה ורישומיה לרשות ועדת הביקורת לשם ביצוע תפקידה.

    

מניעת ניגודי עניינים

13.

חבר/ת האקדמיה הצעירה לא ת/ישתתף בדיון ובהצבעה בהליך בו עומד/ת לבחירה קרוב/ת משפחה של אותו/ה חבר/ה.